Informatiepagina's

Werkgroep bomen


De Werkgroep Bomen van de Natuur- en Milieuraad houdt zich bezig met het beleid op het gebied van bomen, groen in de stad, stadsecologie, en natuur en landschap in het buitengebied. Uitgangspunten zijn ‘respect voor alle levende wezens en behoud van het groene karakter van Enschede‘ met zijn honderden grote oude bomen. Bomen nemen een boel warmte weg uit de stad; belangrijk in een tijdperk waarin de aarde steeds verder opwarmt. Bovendien spelen bomen een erg belangrijke rol bij het wegvangen van fijnstof, dat o.a. door het verkeer wordt veroorzaakt. 
 

Dat betekent dat er niet nodeloos bomen gekapt moeten worden. Wordt er toch een kapvergunning verleend, terwijl de boom eigenlijk wel zou kunnen blijven staan, dan wordt er officieel bezwaar aangetekend. Dat kan lastig zijn voor de gemeente, maar betekent wel dat men bij de afweging voor vergunningverlening steeds zorgvuldiger te werk gaat.


De gemeente heeft inmiddels een officieel gemeentelijk bomenbeleidsplan opgesteld, waaraan ook door diverse leden van de NMrE is meegewerkt.

De NMrE is ook geraadpleegd bij het maken van de nieuwe kapverordening en de toetsingscriteria voor de kapvergunningen. Vele, maar lang niet al onze wensen zijn daarbij overgenomen. Zo vinden we de grens van 100 cm, de minimale boomomtrek waarvoor een kapvergunning nodig is, te hoog.


De werkgroep wordt regelmatig van tevoren geïnformeerd over ongewenste, maar volgens de gemeente onvermijdelijke kapvergunningen. Wij willen voor de ecologische kanten van groen in de stad meer aandacht vragen bij de gemeente.

Voor het buitengebied geldt naast ‘respect voor andere levende wezens’ en ‘niet onnodig kappen’ als uitgangspunt ‘het ecologisch functioneren van het gebied’.


Meer informatie over onze activiteiten vindt u onder Publicaties -> Werkgroep Bomen, en in de Jaarverslagen van de stichting.


Share our website

Quicklinks

Twitter