Publicaties en Archief

verslag werkgroep bomen aug – sept 09


 

Verkiezing Boom met de X-factor

In september doet Enschede mee aan de verkiezing van de mooiste boom binnen de gemeente. Op de Twentse Landdag in het Ledeboerpark hebben we reclame gemaakt voor de boomverkiezing. Veel mensen zeiden te gaan stemmen en dat was een paar dagen later ook wel te merken, zowel aan het aantal stemmen als aan het aantal genomineerde bomen. Toch valt de belangstelling tot nog toe tegen vergeleken bij sommige andere plaatsen waar een boomverkiezing is gehouden.

 

Overleg

Een bezoek aan het terrein aan de Boddenkampstraat (zie vorige ‘activiteitenoverzicht’) waar op 2 plekken de bodem gesaneerd moet worden leverde in elk geval heerlijke bramen op en verbazing over de soortenrijkdom en structuur van het groen. Wij hadden al voorgesteld hier nu eens niet alle ondergroei weg te halen, maar er een ecologisch verantwoord park van te maken, d.m.v. ander groen verbonden met Van Heekpark, Boerenkerkhof en Villa Schuttersveld. Het veldbezoek maakte in elk geval duidelijk dat er voor een park wel wat struiken en jonge bomen zullen moeten verdwijnen om er begaanbare paden aan te leggen. Maar het meeste groen zou intact kunnen blijven.

Er is een kennismakingsoverleg geweest met een aantal medewerkers van stadsdeel noord. Dat bleek heel nuttig: wij konden onze opvattingen kwijt over het sparen van bomen die niet acuut gevaarlijk zijn (en niet al te beeldbepalend) en het gericht informeren van burgers/belanghebbenden als er het beeld van hun leefomgeving ingrijpend verandert door , bv. groot onderhoud van struikbeplanting. Zij hebben ons uitgelegd hoe de organisatie nu in elkaar steekt. Afgesproken is dat wij op de hoogte gehouden worden van informatiebijeenkomsten voor omwonenden  en van plannen/ingrepen voor die in procedure komen.

 

Kapvergunningen/-bezwaren

Er is enige tijd geleden bezwaar gemaakt tegen het kappen van 5 eiken en berken aan de 2e Emmastraat. Ze zouden weg moeten om een zichtlijn te creëren naar het park. Daarvoor is het o.i. voldoende om de middelste, tevens de slechtste, 3 bomen weg te halen. Inmiddels heeft er overleg ter plekke plaatsgevonden met de gemeente en buren die ook bezwaar hadden tegen de kaalslag. Het is de bedoeling de hoek tussen 2e Emmastraat en Volkspark in te richten als parkje  en daarvoor een heel aantal bomen te planten. Waarschijnlijk komt er ook een fietspad over het oude spoortracé naar de Volksparksingel. Strikt genomen kunnen de bomen van de kapvergunning nog wel blijven staan, al zijn ze stuk voor stuk niet mooi meer. Toch is dat in het overleg afgesproken: ze blijven staan tot de nieuwe aanplant het beeld gaat bepalen. De kapaanvraag zou ingetrokken worden.

Ook is er bezwaar gemaakt tegen het kappen van 4 lindes aan de Potsweg, omdat ze een afnemende conditie zouden hebben. Ook hierover is overleg ter plekke geweest, inclusief een inspectie per hoogwerker. Een van de bomen blijkt op grote hoogte nog amper een wand van hout over te hebben. Een medewerker van de boomploeg (met een hoogwerker bij de hand) had een gat gezien en daar eens in geprikt. Zo kwam toevallig een gevaarlijke situatie aan het licht. De boom hoeft hiervoor gelukkig niet gekapt (lindes kunnen zich goed herstellen), maar flink terugsnoeien van de kroon is wel nodig om het gewicht te verminderen en dus de krachten die op de zwakke plek komen te staan. Om het beeld van vier bij elkaar horende bomen te bewaren is gekozen voor het kandelaberen van alle vier de bomen. Het zal er in het begin zo uitzien als bij de nieuwe brandweerkazerne. Hier hebben we dus het bezwaar maar ingetrokken.

Tenslotte is er bezwaar gemaakt tegen het kappen van bomen aan de Hendrik ter Kuilestraat. Het gaat om een smalle strook grond tussen bedrijven die een verbinding vormt tussen bosjes en het groen langs de Westerval. Ook over dit bezwaar is overleg geweest. Het is de bedoeling dat de grond uitgegeven gaat worden aan omliggende bedrijven als de reconstructie van het havengebied verder gevorderd is. Ook hier kunnen de bomen wel blijven staan zolang ze niet weg hoeven. Misschien wil het toekomstige bedrijf wel een groene zoom…

 

 


Share our website

Quicklinks

Twitter