Publicaties en Archief

2009-04 verslag werkgroep bomen juni tot aug 2009


ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN  juni – augustus 2009

 

Voortgang ontwikkeling bomenbehoud

Door vakanties en onduidelijkheid over het benaderen van eigenaren is er nauwelijks iets gebeurd aan het inventariseren van particuliere bomen. Bovendien waren er slechts een twintigtal aangemeld, waaronder dubbeltellingen en bomen die sowieso niet in aanmerking kwamen, terwijl een rondje door de wijk Zuidoost meteen ook al een dergelijk aantal bomen opleverde. We hebben deze klus dus voorlopig op een laag pitje gezet. Eerst moeten we de eigenaren kunnen vertellen wat de monumentstatus voor voor- en nadelen oplevert. Intussen is het wel zinnig te inventariseren waar bosjes, oude laanbeplanting e.d. in particuliere tuinen terecht zijn gekomen bij het bouwen van een wijk, omdat dergelijke clusters van particuliere bomen ook een cultuurhistorische waarde hebben (ze vertellen iets over het landschap van voor de bouw van de wijk) en daarmee een grotere waarde voor de stad dan een enkele mooie boom.

 

Verkiezing Boom met de X-factor

In september doet Enschede mee aan de verkiezing van de mooiste boom binnen de gemeente. Iedereen kan bomen nomineren. De NMrE wordt geacht deze boomverkiezing te promoten door bijv. posters te verspreiden, de aangesloten organisaties in te seinen en actie op de Twentse Landdag. Wie heeft ideeën?

 

Kapvergunningen/-bezwaren

Ons bezwaar tegen het kappen van een paar  eiken van een oude landschapsstructuur in een achtertuin in Park Stokhorst is behandeld door de Commissie Bezwaarschriften. De bewoners willen die bomen kappen omdat ze te veel licht en water inpikken om hun tuinanders in te richten. Kappen van deze bomen lost absoluut niets op, omdat de andere bomen van de landschapsstructuur er pal achter staan. Bij de toelichting op ons bezwaar is vooral ingegaan op de, naar ons idee, foute invulling van de scorelijst. Er zijn bijv. geen punten gegeven voor cultuurhistorische waarde en het maximum aantal punten voor ´het gehele jaar overlast´, terwijl eiken in de winter kaal zijn en geen water zuipen’. De uitspraak moet nog komen.

Er is bezwaar gemaakt tegen het kappen van 5 eiken en berken aan de 2e Emmastraat. Ze zouden weg moeten om een zichtlijn te creëren naar het park. Daarvoor is het o.i. voldoende om de middelste, tevens de slechtste, 3 bomen weg te halen.

Ook is er bezwaar gemaakt tegen het kappen van 4 lindes aan de Potsweg, omdat ze een afnemende conditie zouden hebben. Dat is voorlopig niet te zien en ze maken wel deel uit van landgoed Het Pot. Kappen betekent op die plek dat er niets voor in de plaats komt.

Tenslotte is er bezwaar gemaakt tegen het kappen van bomen aan de Hendrik ter Kuilestraat. Het gaat om een smalle strook grond tussen bedrijven die een verbinding vormt tussen bosjes en het groen langs de Westerval. Met de bomen zou veel meer groen verdwijnen. Er is voorlopig geen dringende noodzaak om de zeer smalle strook te gaan bebouwen o.i.d. Als er duidelijke plannen zijn kan er altijd nog gekeken worden of de bomen echt gekapt moeten worden.

 

Overleg

Voor het bosje op De Bleekerij in Boekelo is een soort tussenoplossing gevonden. Er zullen minder bomen direct gekapt worden, alleen de bomen die echt te dicht bij de te bouwen huizen komen. Bomen achterin de nieuwe tuinen blijven staan. Bewoners moeten daar eventueel later zelf een kapvergunning voor aanvragen. Er worden langs de Boekelosestraat heel veel nieuwe bomen geplant. Al met al nog een grote aanslag op het huidige boombestand, maar beter dan de plannen een paar maanden eerder waren.

Aan de Boddenkampstraat staan vele bomen en struiken op het al lang geleden gesloten terrein van de gemeentewerf. Op het terrein zijn 2 plekken met bodemverontreinigen gevonden. Deze moeten gesaneerd worden en dat zal ten koste gaan van enkele bomen. Het is voorlopig de bedoeling van de projectleiding om het terrein als park in te richten temidden van een dichtbebouwde woonwijk. Er zal dan gekeken worden in hoeverre het opgeschoten groen in te passen is. Wij hebben gepleit voor een ecologisch functionerend park (dus met ondergroei) dat ook verbindingen zou moeten krijgen met het park bij Villa Schuttersveld en het Van Heekpark.


Share our website

Quicklinks

Twitter