Publicaties en Archief

2009-01 Verslag werkgroep bomen jan-feb 09


ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN  januari/februari 2009

 

Overleg

Deze maanden kennis gemaakt met verschillende ‘wijkbeheerders’: in de nieuwe organisatie de mensen die de kapvergunningen voor gemeentebomen aanvragen en allerlei andere beslissingen over het groen nemen. Hoe het allemaal in de praktijk gaat werken moet nog bezien worden, maar met deze mensen valt goed te overleggen.

Dat bleek bij het overleg  over concrete punten.

Twekkelerveld: op de hoek van Lambertus Buddestraat en G.J. van Heekstraat worden populieren en wat andere bomen gekapt om eventueel risico te verminderen voor het gebouw van Essent. Er komt nieuwe beplanting terug die beter geschikt is voor de situatie. In overleg met ons zijn de soorten bomen en struiken gekozen.

West: de aanleiding voor het gesprek was compansatie voor het kappen van een deel van een bosje in de Marssteden. Het voorstel was de 4 gekapte (vergunningplichtige) eiken te vervangen door 4 eiken op open plekken in de rij langs de Windmolenweg. Op zich een goed voorstel (er zijn in de buurt niet zo erg veel mogelijkheden vanwege kabels en leidingen), maar het zou geen recht doen aan alle dunne boompjes en struiken die gekapt zijn. Het voorstel is nu hier en daar tussen de nomen langs de Windmolenweg struiken aan te planten, zodat een soort coulissestructuur ontstaat. De bedrijven blijven daardoor goed zichtbaar, maar er komt tenminste wat ‘natuur’ terug. En er wordt een beter overgang gevormd naar het tegenoverliggende Twekkelose landschap. Het voorstel is bij de ontwerpers neergelegd, maar niemand voelt zich verantwoordelijk. Dan kan de wijkbeheerder dus zijn eigen gang gaan, maar die voelde wel voor het voorstel. Verder nog eens onder de aandacht gebracht dat er (naar aanleiding van een kapbezwaar) nog overlegd zou worden over de Zweringbeekweg, die het oude laanidee moet behouden, maar wel een groot aantal slechte bomen telt.

Stokhorst: Tegen een kapvergunning voor 2 eiken aan een zijlaantje van de Kotkampweg hadden we geen bezwaar gemaakt, maar wel gevraagd om er nog eens over na te denken en misschien met een grondige snoeibeurt (bijna kandelaberen) eventuele risico’s te beperken. Maar voor rigoureus snoeien is ook een kapvergunning nodig. Het gesprek ter plekke heeft in elk geval een van de eiken meteen gered. De andere vormt voor het aanpalende huis een risico, maar door de kroon flink in te nemen zou je dat misschien kunnen beperken. Daar wordt verder over nagedacht.

 

Volkspark: De nieuwe beheerder van het Volkspark wilde graag ook kennismaken naar aanleiding van een grote kapvergunning. Veel oude bomen, voornamelijk eiken in het ‘kermisgedeelte’ van het park, beginnen zo af te takelen dat ze gevaarlijk worden. Helaas kunnen die meestal niet op dezelfde plek vervangen worden, omdat daar de groeiomstandighede door het vele zware verkeer e.d. te slecht zijn. Er wordt wel gezocht naar andere geschikte plekken. Het probleem met zo’n park is dat er eigenlijk een continu proces zou moeten zijn van oude bomen kappen en jonge bomen planten, voor er echt kale plekken ontstaan. Daar gaat nu aan gewerkt worden. Er zijn ons heel wat bomen aangewezen die binnen een paar jaar gekapt zullen worden, als ze nog wat verder afgetakeld zijn. Intussen worden er nieuwe bomen geplant. Ook ecologie, en dan met name vogels, gaan meetellen in het beheer van het Volkspark.

 

De Bleekerij: Een groot deel van de bosstrook in het noordoostelijk deel van de Bleekerij komt volgens de verkaveling terecht in achtertuinen van woningen of op bedrijfspercelen. Als daarvan alleen de meest noodzakelijke bomen gekapt zouden worden, blijven er lelijke scharminkels over, dus kun je die beter ook kappen. De bosstrook wordt dan vervangen door een wal met een gemengd boombestand, waarin de middelste bomen van het bosje kunnen worden opgenomen. Projectontwikkelaar en ambtenaren vinden dit een duurzame oplossing, wij zeker niet. Het overleg was, zoals zo vaak, bedoeld om na de nodige uitleg onze instemming te krijgen, maar in dit geval zat dat er niet zomaar in. We hebben al vaak laten weten dat er bij een dergelijk plan uitgegaan moet worden van de bestaande bomen. Ook bij De Bleekerij hebben we dat al diverse keren laten weten. Bezoek ter plekke met de nieuwste kaarten maakte nog eens duidelijk hoeveel er in het gebied verloren gaat. En, terwijl het bestemmingsplan nog niet eens ter visie ligt, is men al bezig het terrein bouwrijp te maken. Bestudering van de kaart bracht ons op het idee de verkaveling een beetje te veranderen, waardoor er waarschijnlijk veel meer bomen behouden kunnen worden. We hebben daarom gevraagd voorlopig te stoppen met het aanleggen van riolering, wegen e.d.

 

Hulsmaatstraat: Deze straat wordt als een van de laatste straten van Roombeek aangepakt. De scheefstaande elsbeplanting verdwijnt en nog enkele andere slechte bomen. Het bosje op de hoek met de Stroinksbleekweg blijft staan. Er komt een nieuwe laanbeplanting met (op termijn) grote bomen. Wij hebben voorgesteld daarvoor eiken te kiezen, liefst zo groot mogelijk, omdat dat goed aansluit bij het bosje, waarvan 2 bomen min of meer aan de straat staan.

 

Velve/Lindenhof: De vernieuwingsplannen voor de wijk beginnen vorm te krijgen en ‘dus’ komen er bomen in de verdrukking. In dit geval een paar prachtige ginkgo’s. Het idee van de ontwerpers is de wijk veel groener te maken, met een doorgaande laanbeplanting en een haaks kruispunt. Daarvoor zou een van de 2 bij elkaar staande bomen een klein beetje moeten opschuiven. Het risico dat de bomen daar teveel van te lijden hebben en alsnog dood gaan is erg groot. Wordt vervolgd. Er komt wel een nieuw parkje met allerlei mogelijkheden voor natuurlijk spelen.


Share our website

Quicklinks

Twitter