Publicaties en Archief

Vooroverleg bestemmingsplan Buitengebied Noordwest Rutbekerveld


Aan het College van B&W van Enschede 

Postbus 20

7500 AA Enschede

 

 

 


Enschede, 24-01-2013


Betreft: Vooroverleg bestemmingsplan Buitengebied Noordwest Rutbekerveld

 

 


Geacht College

 

 

 

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede deel ik u mede dat wij kunnen instemmen met het genoemde bestemmingsplan, behoudens het hier onder vermelde.

 

In hoofdstuk 3 Planbeschrijving staat onder 3.2. op pag. 11 in de 9e regel:

'Men is voornemens om het te verwerken materiaal de volgende kwaliteit te geven”….

 

Deze formulering is naar onze mening veel te zacht. Men kan hiermee alle kanten op.

Er zal ondubbelzinnig vermeld moeten worden wat de kwaliteit zal zijn.

Dit is van groot belang voor het milieu.

 

Daarbij komt de vraag naar boven wie controleert het aangevoerde materiaal.
Hoe en hoe vaak geschiedt dit en door welke instantie?

Dit kan in geen geval alleen door het bedrijf gebeuren maar moet door een onafhankelijke instantie gebeuren.

Naar onze mening moet elke aanvoer van een nieuwe locatie worden gecontroleerd.
Men kan niet volstaan met af en toe een steekproef te nemen.

Ook dit is naar onze mening zeer belangrijk vanwege de evt. gevolgen voor het milieu.

Juist omdat evt. grond die niet aan de eisen voldoet maar wel gestort is, vrijwel niet meer te verwijderen is.

 

In dit verband verwijzen wij de opmerking op pag. 37 van de toelichting waar onder 5.5.3 het volgende staat:

'Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle op de feitelijke situatie in het plangebied. Indien de regels worden overtreden moeten adequate maatregelen worden getroffen”.

 

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede,

 

Wim Arends

 Share our website

Quicklinks

Twitter