Publicaties en Archief

ontwerp bestemmingsplan luchthaven Twente


 

Enschede, 22-04-2013


Aan het College van B&W van Enschede

Postbus 20

7500 AA Enschede

 


betreft: ontwerp bestemmingsplan luchthaven Twente

 


Geachte College,

 

Over dit voorontwerp willen wij graag het volgende opmerken.

Algemeen:

Vanaf het begin van de ontwikkelingen rond een doorstart van het vliegveld Twente hebben wij aangegeven dat wij dit om economische redenen niet zien zitten.

Ook bij dit bestemmingsplan hebben wij eenzelfde mening. Wij respecteren echter democratisch genomen besluiten en hebben dit plan als zodanig bestudeerd.

Toelichting:

Wij hebben veel waardering voor de voorgestelde aanpak van diverse onderdelen vooral voor H.4 onderdeel 1.3. Duurzaamheid en voor H.5 de onderdelen Milieu, Water en Ecologie.

Daarnaast spreekt het ons zeer aan dat men zoveel mogelijk de natuurlijke waarden wil behouden.

Regels:

In 3.1. wordt gesproken over het agrarische gebruik. Met instemming hebben wij gelezen dat uitsluitend grondgebonden agrarische activiteiten toegestaan zijn en er dus geen megastallen mogelijk zijn.

Bij 3.3. wordt de opslag van grond, stenen en andere zaken geregeld.

Naar onze mening dient hierbij ook de toevoeging opgenomen te worden dat er geen opslag mag zijn tegen bomen en struiken of binnen een paar meter onder de stam. Dit om te voorkomen dat de wortels worden afgedekt en de bomen / struiken na enige tijd afsterven.

 

Verder missen wij in het hele stuk de bescherming van waardevolle bomen op welke manier dan ook. Het vellen van singels en houtwallen is wel geregeld maar niet die van individuele waardevolle bomen.

 

In 7.1. wordt de mogelijkheid van detailhandel toegestaan. Wij gaan er vanuit dat dit kleinschalige detailhandel betreft zoals op vele luchthavens het geval is.

 

Tot slot: bij de stukken ontbreekt een geluidskaart voor een toekomstige luchthaven.

 

Hoogachtend,

 

namens de Natuur- en Milieuraad,

 

W.H.Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter