Publicaties en Archief

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER van de NOEK


Aan het college van B&W 

Postbus 20

7500 AA Enschede

 


Enschede, 30-08-2013


betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER van de NOEK


 

 

 

Geachte leden van het College

 

 

 

Over de genoemde notitie willen wij graag het volgende opmerken.

 

Hoewel wij, zoals bekend, geen voorstander van de aanleg van de NOEK zijn, twijfelen aan het nut en de noodzaak, desondanks meegewerkt hebben aan de ontwerpateliers, hebben wij deze notitie toch op zijn eigen waarde beoordeeld.

 

Als een van de doelen van de NOEK wordt genoemd het verminderen van de barrièrewerking voor bewoners (oversteekbaarheid van de wegen) met name in de wijken.

Deze problemen doen zich echter op de bestaande wegen alleen voor op een klein deel van de dag nl. in de ochtend – en avondspits.

Door de eventuele aanleg van de NOEK zullen er echter verschillende nieuwe oversteek problemen ontstaan. Zo wordt er naar onze mening absoluut onvoldoende aandacht besteed aan het grote aantal fietsers, grotendeels studenten, maar ook toeristische passanten, die vanuit Enschede en omgeving naar de UT en verderop gaan. Van de 5 bestaande, veel gebruikte, fietspaden blijven er in de genoemde situatie maar twee over. Vooral in de spits zal het de nodige gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Het is absoluut noodzakelijk hier meer aandacht aan te schenken, ook aan eventueel verdwijnende aansluitingen naar wandelpaden.

 

Wat betreft het studiegebied willen wij benadrukken dat dit veel groter zal moeten zijn dan het plangebied aangezien een paar elementen, bv. geluid, maar ook ecologische gevolgen, zich over een veel groter gebied kunnen uitstrekken dan het plangebied.

Voor bv. reeën die nu regelmatig vanuit de Horstlanden dwalen naar het Wageler e.o. zal een eventuele NOEK een onoverkoombare barrière worden. De EHS zal hier ernstig worden aangetast.

Het onderzoek van bureau Eelerwoude uit juli 2009, ' Inventarisatie & Analyse Ecologische en Cultuurhistorische Waarden in de Hengelose Wig” dient o.i. bij het ecologisch onderzoek betrokken te worden.

 

T.a.v. de studie naar geluidhinder, luchtkwaliteit en stikstofdepositie vragen wij met grote nadruk dat men niet alleen uitgaat van berekeningen maar ook van daadwerkelijke metingen. In de praktijk blijkt dat via metingen vaak veel ongunstiger situaties voorkomen dan uit de berekeningen naar voren komt.

Onlangs heeft Milieudefensie via het zgn. iSPEX project aangetoond dat de normen voor fijnstof veel meer en vaker worden overschreden dan men op grond van de berekeningen aannam. Ook bij andere metingen, elders in ons land, zijn soortgelijke grote verschillen tussen berekeningen en werkelijke waarden aangetoond.

Daarom lijkt het ons noodzakelijk dat niet alleen bij de nulmeting wordt gemeten maar ook dat dit na het eventueel gereedkomen van de NOEK zeker een paar jaren zal gebeuren.

Het is naar onze mening voor een goede beeldvorming noodzakelijk dat deze metingen

duidelijkheid geven op de verschillende tijdstippen tijdens de spitsen en midden overdag.

 

Bij het ruimteverlies wordt vooral gesproken over het verlies aan grond voor agrariërs maar voor veel mensen, aanwonenden, passanten geldt dit evenzeer en meer nog geldt dit voor de natuur. De schade die hier aangericht wordt geldt voor een veel groter gebied dan het oppervlak van de aan te leggen weg.

In deze MER dient ook een kwantificering van de milieuvoordelen ( vermindering van files en daarmee overlast) bij een aanleg alsook van de nadelen (natuur- en milieuvernietiging), opgenomen te worden.


Ook de belevingsruimte wordt door de eventuele aanleg van de NOEK veel meer ingeperkt dan alleen dit stuk weg. Voor de bewoners van Enschede-Noord en de andere passanten wordt zeker op belevingsniveau met de aanleg van de NOEK een barrière opgeworpen met het buitengebied. Een evt. doorgang ter plekke zal dit hooguit iets kunnen verzachten, maar in de kern niet verhinderen.

In de nota wordt hier in het geheel niet over gerept en dat is een ernstige tekortkoming.

Over compensatie van dit verlies wordt ook in het geheel niet gesproken.

 

 

 

Hoogachtend,

namens de Natuur- en Milieuraad,

 

mevr. E.Dirkzwager-Menko,

voorzitter

 

mede namens:

Dorpsraad Lonneker

Stichting Landgoed Het Wageler

Stichting Lonneker Land

Twentse Werkgroep Natuurbehoud

Vereniging tot Behoud Buitengebied Enschede-Noord


Share our website

Quicklinks

Twitter