Publicaties en Archief

Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan Zuivelhoeve


Enschede, 19-3-2012
 
Aan het College van B & W van de gemeente Hengelo
7550 AA Hengelo

Betreft: Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan Zuivelhoeve

Geacht College,

Tegen de uitbreiding van de Zuivelhoeve op deze plaats maken wij ernstig bezwaar.

1.Het is algemeen rijksbeleid dat in eerste instantie bedrijven moeten uitbreiden op een daartoe ingericht industrieterrein. De zgn. ‘SER ladder' is daarover duidelijk.

Pas wanneer daartoe geen geschikte ruimte beschikbaar is, hetzij in bestaande gebouwen hetzij op beschikbaar nog niet bebouwd bedrijfsterrein, kan er sprake zijn van uitleg naar buiten.

Op dit moment zijn er genoeg terreinen beschikbaar en is er ruim voldoende bedrijfsruimte.

Het draait daarbij om de vraag in welke bedrijfscategorie de Zuivelhoeve valt. Dit is ontegenzeggelijk de categorie industrie en niet die van ambacht. Als men kijkt naar de hoeveelheid verwerkte melk, het aantal personeelsleden en het grote aantal noodzakelijke vervoersbewegingen dan is er maar één conclusie mogelijk, het gaat om een industrie, of die nu ontstaan is uit een ambacht doet er niet toe.

Wanneer men de Zuivelhoeve toestaat in het buitengebied uit te bouwen heeft men geen enkele rechtvaardiging meer andere bedrijven, die zouden willen uitbreiden, geen toestemming te geven.

In het buitengebied hoort geen industrie te staan, daarvoor zijn er de industrieterreinen.

2. In het zgn. voorwaardendocument ( ja, mits…) staat o.m.

'De condities waaronder dit (= de uitbreiding op de huidige locatie) kan worden bereikt zijn de hieronder genoemde voorwaarden waaraan de uitbreiding moet voldoen. Kan aan één of meerdere voorwaarden niet worden voldaan, dan adviseert de werkgroep om geen medewerking aan de uitbreiding ter plaatse te verlenen.”

Onder 1. Fysieke voorwaarden staat:

'Contour : de verschijningsvorm van de hoofdmassa dient in korrelmaat overeen te stemmen met de bestaande bebouwing van de Zuivelhoeve. Hellende daken en lage goten zijn hierbij een vertrekpunt, echter aan gelijkwaardige oplossingen wordt ruimte geboden”

'Materiaal /Textuur: voorkomen van massieve verschijningsvorm”

Aan de voorwaarden ( contour, hellende daken, voorkomen massieve verschijningsvorm) wordt echter met het voorliggende ontwerp niet voldaan.

Ook de genoemde referentiebeelden en overstekken bij de architectuur zijn niet gebruikt.

3. Een derde argument tegen de uitbreiding op deze plaats betreft het aantal toekomstige verkeersbewegingen met grote vrachtauto's. Nu kan er wel gesteld worden dat de Zuivelhoeve de transporteurs een route zal opleggen, maar in de praktijk zal de zaak vaak anders liggen.

De Strootsweg en de Twekkelerweg zijn toegankelijk voor bestemmingsverkeer en dus kan men vanuit de gemeente Enschede niet handhavend optreden wanneer vrachtverkeer van en naar de Zuivelhoeve over deze wegen gaat rijden.

Het wegennet door Twekkelo is absoluut niet bedoeld voor dergelijk vrachtverkeer.

4. Verkeerslawaai.

Het optrekken, afremmen etc. veroorzaakt op de doorgaande wegen in Twekkelo veel hinder, met name ook 's nachts. Dit zal met de uitbreiding natuurlijk veel ernstiger worden.

5. In het vigerend bestemmingsplan hebben de gronden benodigd voor de uitbreiding grotendeels de bestemming 'agrarisch gebied met landschappelijke waarden”

Een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. de Zuivelhoeve betekent een onnodige en ongewenste verandering in industrieterrein.

Bij de diverse paragrafen hebben wij volgende opmerkingen:

Aanleiding:

Er wordt gesteld dat men voornamelijk gebruik maakt van lokale grondstoffen. Dit is feitelijk onjuist, de melk komt uit de regio en zelfs van ver daarbuiten.

De opmerking ”echter, om de nu nog verspreide productielocaties op 1 locatie te vestigen, zal

de huidige locatie aan de Bruninksweg 5a uitgebreid moeten worden”

Dit is toe redeneren naar, de concentratie kan ook elders op één plek, op een industrieterrein.

'De ligging van de Zuivelhoeve in het waardevolle cultuurlandschap Twekkelo vraagt om een zorgvuldige inpassing van de nieuwe bedrijfsgebouwen”

Als men echter kijkt naar de vorm van de gebouwen kan men niet anders concluderen dan dat dit gewoon ‘dozen ‘ zijn die zeer opvallen in dit cultuurlandschap.

2.1 Geschiedenis van het bedrijf.
Hierin wordt vermeld dat het bedrijf is gestart op de boerderij van de familie Roerink. Dit is onjuist. Het bedrijf is gestart op de Haaksbergerstraat in Enschede en pas later verhuisd naar Twekkelo.

Dat de Zuivelhoeve als ambacht is ontstaan is ontegenzeggelijk waar, maar de huidige situatie nog ambachtelijk willen noemen is puur een marketingtruc en feitelijk volkomen onjuist.

Ook het feit dat men zich over meerdere locaties heeft verspreid, zelfs in het buitenland, duidt helemaal op een industrieel bedrijf met nevenvestigingen.

3.1 Ruimtelijk concept

'In de massastudie is duidelijk geworden hoe de nieuwe uitbreiding met benodigde afmetingen een zichtbaar, maar ingetogen bouwvolume kan worden, passend in het landschap”.

Naar onze mening kan men onmogelijk spreken van een ‘ingetogen bouwvolume ‘ en evenmin van ‘passend in het landschap'.

Verderop wordt gesteld 'Het gebouw krijgt een relatie met het landschap als de verschijning van het gebouw abstract is.” Dit is een argument dat nergens op slaat. Het tegenovergestelde is veel meer het geval. De voorgestelde efficiënte, blokkendoosachtige constructie staat haaks op de in het landschap gangbare bouwvormen en kan dus onmogelijk een relatie met het landschap hebben.

Als men de tekst van deze paragraaf goed leest, is duidelijk dat men van meet af aan heeft ingezet op de autonomie van het bouwwerk. Men is bewust afgeweken van de in het voorwaardendocument genoemde uitgangspunten.

4.2.1.2. Toepassing Omgevingsvisie

De ‘ of ' vraag vanuit de markpositie:

Heel duidelijk staat hier verwoord dat het een uitgekiende bedrijfsstrategie is waarbij ambacht en authenticiteit gekoppeld zijn aan de boerderij. Op zich goed doordacht, maar in strijd met de werkelijkheid van geclaimd ambacht en feitelijke industrie.

4.3.3.

Heel duidelijk staat hier vermeld: ”De ontwikkeling van de Zuivelhoeve voldoet niet aan de criteria uit de Welstandsnota”.

4.4 Conclusie

'Het plan voldoet aan het opgestelde beleid”

Zoals het hier staat is dit onjuist.

Het beleid moet op diverse punten worden aangepast om het plan daarin te laten passen.

Zie hierbij:

- het Voorwaardendocument

- het toepassen van de SER ladder

- de Welstandsnota

6.4.3 Handhaving van het plan, actief handhavingsbeleid

Naar onze mening is het onmogelijk voor de gemeente Enschede een actief handhavingsbeleid te voeren t.a.v. het vrachtwagenverkeer van en naar de Zuivelhoeve als dat over de Twekkelerweg en andere wegen door Twekkelo van en naar Enschede rijdt. Op deze wegen mag bestemmingsverkeer

rijden.

===============================================

MER

Hierover willen wij nog het volgende opmerken:

'Samenvatting, schets van bedrijf en de ontwikkelingen

Situering:

Hier staat vermeld: 'Het gebied Twekkelo is een soort overgangsgebied in het buitengebied van de gemeente Hengelo….”

Dit is onjuist. Twekkelo is geen overgangsgebied, maar ligt geheel in het buitengebied van de gemeente Hengelo.

1.2.2 Ontstaansgeschiedenis

De Zuivelhoeve is niet ontstaan op de huidige boerderij maar aan de Haaksbergerstraat in Enschede

1.2.3 Bedrijfsontwikkeling en Unique Selling Point (USP)

'Het ambachtelijke karakter, de eerlijkheid van de producten en de aansprekende lokale ( boeren) herkomst, vormen de basis van het succes”.

Dit was vroeger zo, maar al jaren is het een industrieel bedrijf dat door de uitbreiding alleen maar nog sterker een industrieel karakter zal krijgen.

Daarnaast wordt de melk ( nu allang niet meer beperkt tot lokale leveranciers) vanuit een steeds grotere regio betrokken.

Verhuizen naar een industrieterrein hoeft helemaal niet te betekenen : '…het loslaten van de succesvolle en zorgvuldig opgebouwde marktpositie. .. '. Dit is een argument in een verkooppraatje.

7.3.1 Effectbeoordeling, aansluiting bij gebiedseigen bebouwing en materialen.

Als men let op de vorm van de bebouwing van de uitbreiding kan men onmogelijk spreken van gebiedseigen.

In tabel 7.1 Effectbeoordeling landschap zou men een onderscheid moeten maken in gebiedseigen vorm van bebouwing en gebiedseigen materialen.

7.5.1. Beïnvloeding van beschermde habitat of leefgebied ( vernietiging, verstoring, versnippering)

In tabel 7.3. staat hierbij ten onrechte een + vermeld in tegenstelling tot hetgeen in de tekst staat.

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede.

W.H.Arends,
voorzitter

Share our website

Quicklinks

Twitter