Publicaties en Archief

zienswijze op omgevingsvergunning Erfafscheiding Hengelosestraat 751


Aan het College van B&W van Enschede Enschede, 05-11-2012

Postbus 20

7500 AA Enschede

Betreft: zienswijze op omgevingsvergunning

Nr. V-2012-1812

Erfafscheiding Hengelosestraat 751

Geacht College

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede deel ik u mede dat wij bezwaar maken tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning.

1. Het bewuste terrein maakt deel uit van het buitengebied, een gebied dat alom wordt gekenmerkt door rust, ruimte en openheid voor de natuur. De mens is hier te gast en geeft de natuur veel ruimte.
Helaas wordt dat door de ingreep van het plaatsen van een 2m. hoog hekwerk zeer sterk ingeperkt.

2. Het gebied ligt tegen de ecologische verbindingszone aan tussen Enschede en Hengelo, die een wezenlijk onderdeel vormt van de EHS aan weerszijden van het kanaal en de spoorlijn. Door de natuurlijke inrichting en de ligging vormt het een belangrijke stepping-stone, waar trekkende dieren een tijdje tot rust kunnen komen of er zelfs voor langere tijd verblijven. Deze functie is des te belangrijker, omdat de met veel moeite ingerichte zone van het Kristalbad (die de eigenlijke verbinding vormt) slechts heel smal is voor de regionale functie die hij moet vervullen. Dieren moeten zich binnen de zone met stepping-stone zoveel mogelijk ongehinderd kunnen verplaatsen. Bij kruising van de zone (+stepping-stone!!) met menselijke infrastructuur dient goed nagedacht te worden over de beste plekken waar dieren kunnen oversteken. Zomaar een hoog hek plaatsen langs de gehele stepping-stone betekent dat de verbinding met de natuurgebieden (landgoed De Tol) aan de andere kant erg smal wordt, terwijl er tegenover Kristalbad nauwelijks natuur aanwezig is.

3. Voor de natuur m.n. voor alle dieren, zijn hier vele obstakels neergelegd.
Gelukkig was er nog een soort landschapspark als doorgang van het wild beschikbaar.

In het geldende bestemmingsplan wordt dit gebied aangeduid met 'groen - landgoedpark”.

Uitgerekend via deze omgevingsvergunning kan er een hekwerk worden aangelegd waardoor de belangrijke EHS zone nog minder kan functioneren. Over een twee meter hoog draadstalen hek kan geen enkel wild meer weg.
De fauna wordt op deze wijze definitief teruggedrongen en beperkt tot de smalle EHS zone. Een tot nog toe samenhangend biotoop wordt bij aanleg van dit hekwerk bruut doorsneden.


4. Rondom het huidige landgoed De Eekhof zit aan de Hengelosestraat al op diverse plaatsen een ca 1m. hoog hekwerk en daarnaast staan er vele struiken en bomen die een prachtige en goede afscheiding van het landgoed met de weg vormen. Deze afscheiding is naar onze mening prima voor het goed functioneren van een ecologisch belangrijk gebied.
Waarom kan deze afscheiding niet, waar nodig, uitgebreid of vervangen worden tot 1m. hoog?
Waarom moet er zo nodig een 2 meter hoog hekwerk om het hele landgoed heen komen?

5. De woning op de Eekhof is een beschermd gemeentelijk monument met o.a. een door een bekende architect aangelegde landschapstuin.
Mag om dit monument zomaar een zo hoog hekwerk worden aangelegd?
In de aanvraag ontbreekt elke motivering hiervoor.

6. In het bestemmingsplan Kristalbad- Eekhof wordt duidelijk het belang van het behoud van cultuurhistorische waarden in dit gebied benadrukt. Door de aanleg van een dergelijk hekwerk wordt de cultuurhistorie hier duidelijk geweld aangedaan.

7. De Hengelosestraat is sinds kort een grote mooie brede laan met aan weerszijden prachtige bomenrijen die uit gaan groeien en een machtige entree voor Enschede gaan worden. De aanleg van een hoog hekwerk om het landgoed doet afbreuk aan deze fraaie entree.

8. Het is allerminst denkbeeldig dat ruim 500 meter hekwerk op dit punt langs de Hengelosestraat
de nodige ongelukken kan veroorzaken met overstekende reeën en hazen die geen kant meer op kunnen! De maaswijdte van het hekwerk is maar 5 cm. en dieren in nood doen vreemde dingen.

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede,

Wim Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter