Publicaties en Archief

zienswijze op Notitie reikwijdte en detailniveau i.k.v. MER procedure ADT-Middengebied


Enschede, 10-04-2012

Aan de gemeenteraad van Enschede

Postbus 20

7500 AA Enschede

 

 

 


Betreft: zienswijze op Notitie reikwijdte en detailniveau i.k.v. MER procedure ADT-Middengebied

 

 

 


Geachte Raad,

 

 

 

Naar aanleiding van deze nota wil de NMrE graag het volgende onder uw aandacht brengen. In hoofdstuk 1 staat een opsomming vermeld van de ontwikkelingen in het betreffende gebied. Zowel bij de Deventerpoort, De Strip en bij Oostkamp wordt gesproken over ‘bedrijvigheid’. Hierbij is geen beperking vermeld van luchtvaartgebonden of luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid. Dat betekent dat er ook andere bedrijvigheid in dit gebied mogelijk is en daarmee wordt dit terrein onderdeel van de totale ruimte voor bedrijfsterreinen in Enschede. Naar onze mening moeten de gevolgen, van deze uitbreiding van het aantal ha bedrijventerreinen en de soort van mogelijke bedrijven, op de reeds aanwezige terreinen in ogenschouw worden genomen. Enschede en de hele regio heeft nu al een groot overschot aan ha bedrijventerreinen.

 

Bij de alternatieven voor de inrichting van de EHS staat onder alternatief ‘Schakel’: 'De boulevard krijgt een krachtige eigen identiteit'. Graag willen wij een verduidelijking van wat hier wel en niet mogelijk is. Vooral omdat deze strook onmiddellijk grenst aan de EHS.

 

Bij het aspect geluid is het wenselijk ook een totaalbeeld te krijgen van de hoeveelheid geluid bij een maximale bezetting van alle mogelijke parkeerstroken in het gebied van Deventerpoort, De Strip en Oostkamp.

Hetzelfde geldt voor de CO2 uitstoot.

 

In H2 wordt bij de paragraaf over ‘Ontsluiting op de N 737’gesproken over de zgn. Innovatiedriehoek. Wij maken ernstig bezwaar tegen deze term. Het suggereert dat er sprake is van mogelijke ontwikkelingen in het hele gebied binnen de drie hoekpunten en dat is beslist niet de bedoeling. Momenteel is er slechts sprake van 1 bestaand en 1 en in ontwikkeling zijnd innovatiepunt.

Het punt ‘luchthaven Twente’ moet nog geheel van de grond komen.

 

In H3 staat onder beoordelingskader ook vermeld: ‘aantal gehinderden en sterk gehinderden ‘. Hierbij is echter niet duidelijk aangegeven binnen welke zone dit geldt.

 

 

 

In het beoordelingskader staat onder het aspect lucht dat met behulp van rekenmodellen de effecten op de luchtkwaliteit worden bepaald. In de praktijk wordt bij metingen echter aangetoond dat deze rekenmodellen vaak veel lagere uitkomsten aangeven dan daadwerkelijk gemeten wordt. Met name voor de landbouw en de natuur kan dit grote gevolgen hebben.

Een nadere bespreking van deze effecten is zeer gewenst.

 

Bij de milieueffecten missen wij het onderdeel lichtuitstoot c.q. lichtverontreiniging.

Voor een ‘ kleine luchthaven in het groen’ is het buitengewoon belangrijk dat er zo weinig mogelijk lichtverontreiniging is voor de EHS. Dit geldt voor vele onderdelen van de hele luchthaven, de bedrijfsgebieden en de parkeerzones.

Op welke wijze denkt men de lichtuitstoot te kunnen beperken?

 

Namens de NMrE,

 

 

 

W.H.Arends

 

 


Share our website

Quicklinks

Twitter