Publicaties en Archief

zienswijze op bestemmingsplan Eschmarke Zuidwest 2010


Enschede, 27-03-2012
Aan de gemeenteraad van Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Betreft: zienswijze op bestemmingsplan Eschmarke Zuidwest 2010

kenmerk 20102122-0002

Geachte Raad,

Met het genoemde bestemmingsplan kunnen wij op, één uitzondering na, instemmen.

Naar onze mening wordt hier bij het uitwerken van het plan op diverse wijzen goed rekening gehouden met reeds aanwezige, vaak zeer waardevolle groen.

Wij missen echter in dit plan een aparte paragraaf over bomen. Indertijd is afgesproken dat er in elk plan ook een paragraaf gewijd zou worden aan het behoud van waardevolle bomen.

Volgens zeer recente informatie van de afdeling groenontwerp hoort nog steeds een dergelijke paragraaf in een bestemmingsplan.

De Natuur- en Milieuraad heeft ook nooit een brief of mail ontvangen waarin uiteengezet wordt dat dit onderdeel niet meer wordt opgenomen. Gezien de vele contacten die er tussen de NMrE en de gemeente bestaan ligt het voor de hand dat een dergelijk overleg wel zou moeten plaatsvinden.

Wel is er enkele jaren geleden overleg gevoerd met mevrouw B.Bekkering- Hoekstra over het behoud van het aanwezige waardevolle groen maar daarbij is bv. niet gesproken over behoud van specifieke bomen. Over de (gewijzigde) plannen in de onbebouwde strook tussen de Hoornbladlaan en de Moerasspirealaan is geen overleg gevoerd

Deze strook is ook naar onze mening geschikt voor de bouw van 6 huizen. Aan de rand van de kavels bevindt zich een reeks mooie oude bomen. Het is zeer gewenst dat deze bomen behouden blijven. Dat betekent ook dat er bij de bouw van de woningen gelet moet worden op de bescherming van deze bomen, niet alleen door ze af te schermen met platen, maar ook door er ruim hekwerk om heen te zetten en geen bouwmaterialen tegen de stammen te plaatsen.

Namens de Natuur en Milieuraad,

W.H. Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter