Publicaties en Archief

Zienswijze op bestemmingsplan Buitengebied Enschede Zuid-Oost


Aan de gemeenteraad van Enschede Enschede, 31-07-2012

Postbus 20

7500 AA Enschede

betreft: ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost 2009

Geachte leden van de raad

Met dit bestemmingsplan kunnen wij in vrijwel alle opzichten geheel instemmen. Wij hebben veel waardering voor de uitgebreidheid en inhoud van het plan waarover in de voorgaande jaren diverse keren met ons is overlegd.

Over een paar onderdelen willen wij het volgende opmerken.

In het bp. is de (gegraven) Hagmolenbeek aangegeven als belangrijke beek. Deze beek gaat binnen een paar jaar zijn water verliezen aan de Rutbeek (de oorspronkelijke beekloop). In die nieuwe situatie lijkt het niet zinnig die Hagmolenbeek als belangrijk op de kaart te houden, temeer daar de Robuuste Verbindingszone langs de Hagmolenbeek geschrapt is. De Rutbeek/Boekelerbeek gaat dus binnenkort veel meer water vervoeren. Het beekdal wordt zoveel mogelijk ingericht om in natte periodes het overstromende water op te vangen en vast te houden. Dit gebeurt in brede natuurstroken en natuurgebiedjes, gedeeltelijk op bestaande landgoederen, gedeeltelijk op aan particulieren uit te geven (voor natuur ingerichte) percelen. De Rutbeek/Boekelerbeek zal dus tevens een veel belangrijker ecologische verbinding gaan vormen dan in eerdere natuurplannen voorzien en verdient daarmee zeker een speciale behandeling in het bp.

Afstemming met waterschap en DLG is nodig om er zeker van te zijn dat het bp. niet al verouderd is op het moment dat het van kracht wordt.

Beken die op de legger van het waterschap staan, zijn redelijk beschermd. Maar bovenlopen van beken en brongebieden, vaak binnen landbouwbestemmingen, moeten het hebben van het bestemmingsplan. Goede aandacht voor de waterhuishouding is dus noodzaak!

In het ontwerp missen wij geheel de bescherming van waardevolle solitaire bomen. Enschede heeft een bomenbeleid, ook voor het buitengebied.

Er wordt wel gesproken over het belang van ons waardevolle landschap, maar in geen enkel onderdeel van dit ontwerpplan komt de bescherming van waardevolle, solitaire bomen in het buitengebied naar voren. Dit is naar onze mening een ernstige omissie.

Wij maken hier bezwaar tegen.

Hoogachtend,

namens de Natuur- en Milieuraad,

W.H.Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter