Publicaties en Archief

Zienswijze NMrE op Nota Reikwijdte De Zuivelhoeve


Aan het College van B & W

van de gemeente Hengelo

Postbus 18

7550 AA Hengelo

Geacht College,

In uw brief van 30-6-2011 betreffende de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de op te stellen MER in verband met de uitbreiding van De Zuivelhoeve, geeft u ons gelet op de eventuele ruimtelijke gevolgen in dit gebied, de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze NRD.

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik en geven hieronder op enkele onderdelen uit deze notitie onze mening.

1.1. Aanleiding

Wij kunnen ons goed voorstellen dat De Zuivelhoeve de productielocaties wil concentreren.

Bedrijfseconomisch en uit oogpunt van wet en regelgeving ligt dit voor de hand.

Wij hebben echter hiermee tegelijk het grote knelpunt. De Zuivelhoeve wil concentreren op de huidige hoofdvestiging die gelegen is in het buitengebied van Hengelo.

1.2. Ontstaansgeschiedenis
In de loop der jaren is het bedrijf steeds meer uitgegroeid en daardoor volledig van karakter verandert. Begonnen als een klein ambachtelijk bedrijf, is het thans uitgegroeid tot een middelgrote industrie, getuige bv. het aantal medewerkers.

1.2.3 Bedrijfsontwikkeling en USP.

Dat het bedrijf graag het ‘ambachtelijke karakter' koestert is duidelijk en begrijpelijk. Daarmee is het groot geworden, maar dat wil absoluut niet zeggen dat het thans nog ene ambacht betreft. Het is gewoon een industrieel bedrijf dat in een ambachtelijke setting van het buitengebied is gevestigd.

Men kan in de promotie van het bedrijf nog zo vaak het woord ambachtelijk gebruiken, dat in deze notitie ook volop gebeurt, maar daarom kan men het nog geen ambachtelijk bedrijf meer noemen.

In allerlei bedrijfstellingen geldt dit bedrijf als een MKB tak en zal ook als zodanig behandeld moeten worden.

Hier mee willen wij niets afdoen aan de gevestigde naam van het bedrijf, aan de authentieke ambachtelijke recepturen, de grotendeels eigen boeren en de oorsprong.

Het is echter een drogreden om te stellen: ” Om de afkomst niet te verloochenen en de ambachtelijkheid te bewaren is men daarom voornemens …” en ' Verhuizen naar een willekeurig industrieterrein betekent … het einde voor het merk ‘Zuivelhoeve'.

Er zijn in en buiten ons land voorbeelden die het tegendeel bewijzen.

Op pag. 6 wordt een aantal argumenten opgesomd die uitbreiding van De Zuivelhoeve ondersteunen.

Op zich allemaal terechte opmerkingen, het zijn echter geen argumenten die een uitbreiding op deze locatie, in het Buitengebied van Hengelo, rechtvaardigen.

Het bestemmingsplan Buitengebied 2000 geeft ook geen ruimte voor een dergelijke uitbreiding zoals verwoord is de beantwoording van het College op de 'Toekomstvisie Twekkelo”

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000”:

Het Bestemmingsplan Buitengebied 2000 wijst Twekkelo aan als gebied van agrarisch belang. Dit betekent de bescherming van het agrarisch grondgebruik. Daarnaast zijn er te beschermen landschappelijke waarden aanwezig. Het beleid voor dit gebied wordt daarom aangeduid met 'Agrarisch ontwikkelingsgebied met landschappelijke waarden” (agrarische dynamiek met behoud landschappelijke waarden). Bij ontwikkeling zal getoetst worden aan de aanwezige landschappelijke waarden. De bestaande waardevolle landschapselementen en cultuurhistorische relicten moeten beschermd worden, evenals het behoud van de waarden van het gebied voor extensieve recreatieve uitloop. Het deelplangebied Twekkelo wordt in het bestemmingsplan aan de linkerzijde begrensd door de Veldweg.

3. Beleidskader
Het uitbreiden van het bedrijf in het buitengebied gaat volgens ons ook geheel in tegen het Rijksbeleid waarbij wordt gesteld dat er eerst de huidige beschikbare ruimte op industrieterreinen moet gebruiken voordat er sprake kan zijn van uitbreiding in het buitengebied.

Het is opvallend dat in het overzicht bij het beleidskader hierover niet wordt gerept.

4.2 Grondgebruik

In deze paragraaf wordt gesteld: ' De Zuivelhoeve ligt in de buurtschap Twekkelo tussen Enschede en Hengelo. Het gebied is een soort overgangsgebied in het buitengebied van de gemeente Hengelo … '

Het gebied ligt echter geheel in het buitengebied en rondom heeft de grond de bestemming ‘agrarisch met waarden'

 

4.3 Landschap.

Hier wordt terecht gesteld: 'Het omringende landschap heeft bijzondere kwaliteiten. Zo is de Zuivelhoeve gelegen aan de rand van een es ….

Ook de foto figuur 4.2 geeft zonder enige twijfel aan dat dit fraai buitengebied is.

De tekst van 4.4.1 geeft dit evenzeer aan.

4.6.1

Het is een vreemde en ongewenste situatie dat het bedrijf proceswater ongezuiverd op het riool kan lozen.

4.7.1 EHS.

Op een afstand van ca 50 m. van de grens van het plangebied bevindt zich de EHS . 'Het betreffen diverse bosschages van het kleinschalige cultuurlandschap rond Twekkelo '

In ene dergelijk landschap past geen industrie.

4.8 Geluid.

Ook hier wordt gesteld: ” Het gebied rond de Zuivelhoeve wordt daarin beschouwd als ‘buitengebied en stadsparken”.

4.10 Infrastructuur

Hier wordt gesteld dat 'op het moment zijn er geen knelpunten in de verkeersveiligheid en capaciteit op deze wegen.

De vraag is natuurlijk hoe dit verandert wanneer er vele voertuigbewegingen per etmaal meer zullen zijn waaronder 27% vrachtauto's.

5.2.2 Voortraject

Pag.27 pag. 28

De Zuivelhoeve heeft er voor gekozen om als niche-player actief te zijn in het topsegment 'boerderijzuivel”. De authenticiteit van het product staat hierbij centraal.
Maar daarmee staat de productielocatie niet vast.

De conclusie op pag. 27: 'Verder groeien tot massaproducent is niet aan de orde en daarmee is verplaatsing naar een bedrijventerrein om reden van verdere toekomstige groei niet aan de orde” en de conclusie die op pag. 28: 'Een verplaatsing naar een bedrijventerrein past niet bij het noodzakelijke behoud van de ‘ambachtelijke' productieomgeving”. Deze beide conclusies worden veel te gemakkelijk beweerd en niet ondersteund door onafhankelijk onderzoek.

5.3.5

Door de geplande uitbreidingen wordt de verkeersdruk op het gebied groter ( 263 extra voertuigen per etmaal, met een aandeel van 27% vrachtverkeer '), dus = >70 ).

Al dit verkeer moet over deels smalle buitenwegen die daar niet op berekend zijn.

Hoe gaat het met de fietsers op deze wegen als er zoveel extra verkeer bij komt en vooral vrachtauto's?

Hoe denkt men te voorkomen dat er extra (vracht) autoverkeer op de wegen door Twekkelo naar Enschede zal komen?

6.3.1. Vestigingslocatie

Waarom heeft de gemeente ingestemd en onder welke voorwaarden om af te zien van onderzoek naar een alternatieve vestigingslocatie?

Algemene conclusies:

Wij kunnen ons de concentratie van de productielocaties goed voorstellen uit bedrijfs- en milieuoogpunt.

Wij kunnen echter niet instemmen met de uitbreiding in het buitengebied.

Een dergelijk industrieel bedrijf, gezien de omvang, hoort op een bedrijventerrein thuis.

Wij vinden de aantasting van het steeds kleiner wordende oppervlak aan buitengebied onaanvaardbaar zolang er volop bedrijfsterreinen en bedrijfsruimte beschikbaar is.

Er is naar onze mening geen goede waarborg tegen eventuele veranderingen in de toekomst zoals bv. overnames c.q. verdere uitbreiding.

Het toestaan van deze uitbreiding kan verregaande consequenties hebben. Er kan een grote precedent werking naar andere bedrijven van uitgaan.

Namens de Natuur en Milieuraad Enschede.

drs.W.H.Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter